Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

朝阳梦娇

发表于 2015-02-11 15:24:035 人浏览 · 0 人觉得很赞

朝朝暮暮楚江边,阳台梦隔断山溪。梦觉流莺时一声,娇歌自驻壶中景。

朝廷忽用哥舒将,阳牒忽离南北巷。梦寻千驿意难通,娇阳士女皆驱将。

朝来相忆访蓬荜,阳杲杲其未光兮。梦逐春风到洛城,娇歌急管杂青丝。

朝登剑阁云随马,阳似摐金来上马。梦回鸳帐余香嫩,娇间离恨何年罢。

朝云暮雨远相和,阳春曲调高难和。梦见君王觉后疑,娇滴滴玉人扶策。

朝云触石上朝空,阳气发乱无全功。梦魂长在子真家,娇酒皆言肺病同。

朝阳晴照绿杨烟,阳春一曲和皆难。梦通上帝血面论,娇娥曼脸成草蔓。

藏头诗推荐: