Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

徐健

发表于 2015-04-01 21:33:222 人浏览 · 0 人觉得很赞

徐姬压酒唤客尝,健如黄犊走复来。

徐命之前问何冤,健山万里无多远。

徐衍入海诚爲愚,健里欲寻骑马路。

徐衍入海诚爲愚,健言我后焉能恤。

徐衍入海诚爲愚,健生沈病意何如。

徐风至而徘徊兮,健儿击鼓吹羌笛。

徐衍入海诚爲愚,健暗人语惊栖凫。

藏头诗推荐: