Hi,Guest,welcome! Login Sign up

墨芳工具

创意图文在线创作平台

张寒露爱

发表于 2015-05-19 23:44:256 人浏览 · 0 人觉得很赞

张生手持石鼓文,寒食贫儿要在家。露冕宁夸汉车服,爱无消息到如今。

张翰摇头唤不回,寒雁惊飞去不回。露凝霜重渐倾欹,爱下清斋折露葵。

张生马瘦衣且单,寒鸦飞去日衔山。露晞明朝更复落,爱他风雪忍他寒。

张邴卧来休送客,寒冷出郊犹未得。露浓烟重草萋萋,爱客华亭赏秋色。

张良是时从沛公,寒入远林莺翅重。露华偏湿蘂珠宫,爱把鸳鸯两处笼。

张赋初成卧到家,寒山影里见人家。露冕临人白髮垂,爱烛连宵照绮霞。

张长公贫苦寂寥,寒原紫府上迢迢。露脸未开对朝暝,爱径松门寺对桥。

藏头诗推荐: